HOME < 기념관 < 관람객안내센터
 
 
   
  제3기 고전(古典)을 활용한 인성교육지도사 과정 모집
  글쓴이 : 관리자     날짜 : 16-03-15 09:34     조회 : 4283    
  트랙백 주소 : http://ahnchangho.or.kr/site/bbs/tb.php/group_01_a03_01/254
   인성교육신청서.hwp (28.5K), Down : 58, 2016-03-15 09:41:01

■ 신청 :  첨부된 신청서를 작성 -> 이메일(ahndosan@hanafos.com), 팩스) 02-541-0815  로 송부

■ 금액 : 수강료 30만원 + 교재비  3만원 = 33만원 

■ 입금계좌 : 1005-502-194378 우리은행  / 예금주 : (사)도산안창호선생기념사업
                                               

■ 문의전화 : 02)511-1535,  541-1804